Algemene Voorwaarden Praktijk Ki Baratan

§1  Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder(e) aanbieding, advies, behandeling, bestelling, excursie en transactie tussen Praktijk Ki Baratan en een cliënt van Praktijk Ki Baratan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Algemene inkoopvoorwaarden van een wederpartij van Praktijk Ki Baratan worden uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

§2  Inspanning

Praktijk Ki Baratan zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap. Praktijk Ki Baratan zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

§3  Nakoming van afspraken

Cliënt dient verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Ki Baratan te melden per telefoon, per e-mail of per Whatsapp. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Ki Baratan het honorarium voor de behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Ki Baratan de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Praktijk Ki Baratan de afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen. Praktijk Ki Baratan moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Behandelingen worden alleen op afspraak in de praktijk verzorgd.

§4  Betaling

Praktijk Ki Baratan vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en/of op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen in contanten of via betaling door middel van bankoverschrijving uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de factuur. Bij uitblijven van betaling kan Praktijk Ki Baratan de vordering ter incasso overdragen. Alle bijkomende kosten alsmede buitengerechtelijke incassokosten komen alsdan voor rekening van cliënt.

§5  Persoonsgegevens en privacy

Cliënt voorziet Praktijk Ki Baratan vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Ki Baratan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Praktijk Ki Baratan neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een persoonlijk dossier. Praktijk Ki Baratan behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming. Praktijk Ki Baratan zal gegevens van cliënt niet verkopen of beschikbaar stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt vooraf.

§6  Geheimhouding

Praktijk Ki Baratan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Praktijk Ki Baratan verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

§7  Aansprakelijkheid

Praktijk Ki Baratan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, of ontstaan doordat de medewerk(st)er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Ki Baratan is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk en/of tijdens excursies.

§8  Beschadiging en/of diefstal

Praktijk Ki Baratan heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur, meubilair of producten beschadigt. Praktijk Ki Baratan meldt diefstal altijd bij de politie.

§9  Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk schriftelijk per brief of per e-mail worden gemeld aan Praktijk Ki Baratan. In alle gevallen zal vooreerst gekeken worden naar een minnelijke oplossing van het geschil indien dat gegrond is.

§10  Behoorlijk gedrag

Cliënt behoort zich in de praktijk en tijdens excursies te gedragen zoals in maatschappelijk verkeer betaamt volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Ki Baratan het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

§11  Recht

Op elke overeenkomst tussen Praktijk Ki Baratan en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.