Privacyverklaring Praktijk Ki Baratan

§1  Inleiding

In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten met persoonsgegevens die worden uitgevoerd door of namens Praktijk Ki Baratan. Nieuwe cliënten accepteren deze verklaring expliciet.

De website www.Romulus.nl/ki_baratan en de daaraan gekoppelde diensten worden u ter beschikking gesteld door Praktijk Ki Baratan, statutair gevestigd aan de Vleutloop 8, 5384 WZ te Heesch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67 58 95 88.

Praktijk Ki Baratan garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van haar website. Dit betekent dat wij ook van onze eventuele samenwerkingspartners maximale inspanning verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

In de navolgende paragrafen leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u vragen hebt.

 

§2  De verwerking van uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Praktijk Ki Baratan enkele van uw persoonlijke gegevens vast. Afhankelijk van de aangereikte gegevens kan het gaan om de volgende zaken:

 • naam (voorletter(s), roepnaam en achternaam);
 • geslacht;
 • leeftijd;
 • contactgegevens (adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • probleemomschrijving(en) waarvoor onze diensten zijn aangevraagd;
 • gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website: IP-adres, internetbrowser en apparaattype.

In een aantal gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar in de meeste gevallen doen wij dit om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening en doelen. Sommige gegevens leggen we alleen om praktische of efficiënte redenen vast, waarbij we er vanuit (mogen) gaan dat die vooral ook in uw belang zijn, zoals:

 • communicatie en informatievoorziening;
 • het op zo effectief mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze taken;
 • verbetering van onze dienstverlening;
 • facturering en incasso bij opdrachten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze cliënten te beschermen en, in voorkomende gevallen, te voldoen aan gerechtelijke procedures.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens om andere dan de bovenstaande redenen willen verwerken. Wij vragen u daarvoor dan expliciet om toestemming. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meerdere doeleinden willen verwerken, dan vragen wij u daar opnieuw expliciet toestemming voor.

Het bovenstaande betekent uitdrukkelijk niet dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen.

Wij verwerken de persoonsgegevens alleen binnen de Europese wet- en regelgeving, behalve als u hierover met ons schriftelijk andere afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of sociale mediakanalen (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en ongevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de Europese Unie opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregels. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, waaronder uw IP-adres.

 

§3  Bewaartermijnen

Wij verwerken of bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en/of vastgelegd. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten we in verband met een wettelijke bewaarplicht langer bewaren, zoals bijvoorbeeld onze administratie.

 

§4  Derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zowel vrijwillige als contractuele zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van een exacte opdracht de persoonsgegevens verwerken.

Wij verstrekken in geen enkel geval uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden en/of goede doelen.

De website van Praktijk Ki Baratan (www.Romulus.nl/ki_baratan) bevat hyperlinks waarmee u de omgeving van de website verlaat en op een website van een derde terechtkomt. Praktijk Ki Baratan heeft geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden waarnaar doorgelinkt wordt. Het kan daarom zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Praktijk Ki Baratan is niet aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) de diensten en/of websites van derden.

 

§5  Uw rechten

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben, behalve als dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers of subverwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij.

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuurt u dan een e-mail naar Ki_Baratan@Romulus.nl. Praktijk Ki Baratan voldoet binnen een week aan uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

 

§6  Beveiliging

Praktijk Ki Baratan heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Praktijk Ki Baratan deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met de praktijkhouder, te bereiken via het e-mailadres Ki_Baratan@Romulus.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

 

§7  Datalekken

Indien er sprake is van een bij ons bekend incident (een zogenaamd datalek) aangaande persoonsgegevens:

 • dan zal de praktijkhouder hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij de daartoe bevoegde instantie;
 • dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onmiddellijk op de hoogte. Dit gebeurt indien er een concrete kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en/of de verwezenlijking daarvan.

Wij streven ernaar dit te doen binnen 24 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn ingelicht.

 

§8  Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Mocht dit voor u niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan hebt u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

§9  Cookies

Praktijk Ki Baratan maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestandje dat de website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In de cookie zit informatie opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de informatie op de website op een gebruiksvriendelijke manier aan te leveren en om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Op deze manier kunnen wij de website beter laten functioneren, maar ook meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op de website.

De website van Praktijk Ki Baratan (www.Romulus.nl/ki_baratan) maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyseservice die wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies en wel om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google, opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is omschreven.

Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

 

§10  Wijzigingen

Wij hebben altijd het recht om ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van onze privacyverklaring is leidend en staat vermeld op de website.

 

§11  Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben, dan kunt u contact met de praktijkhouder opnemen, te bereiken via het e-mailadres: Ki_Baratan@Romulus.nl. Wij zijn u graag van dienst.